รายชื่อโครงงานพิเศษหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (MM) ปีการศึกษา 2553

รหัส

ชื่อ

นามสกุล

ชื่อเรื่อง

ที่ปรึกษา

ปี

MM53248

Archara
อัจฉรา

Yiengbundit
เยี่ยงบัณฑิต

A Feasibility Study of International Strategies Alliance between Thai Company and Taiwanese Company in LED Business
การศึกษาความเป็นไปได้ในการหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับสากลระหว่างบริษัทไทยและไต้หวันในธุรกิจ LED

Assoc. Proc. Chenin Chen, D.B.A.

2010

MM53249

Arpitchaya
อภิชญา

Ussanupong
อัสสานุพงศ์

A Study of Foreigner's Attitude, Behavior and Factors Influencing Their Selection of Thai Language Institution in Bangkok
การศึกษาทัศนคติ พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อชาวต่างชาติในการเลือกสถาบันสอนภาษาไทยในบริเวณเขตกรุงเทพมหานคร

Prof. Emeritus
Achara Chandrachai, Ph.D.

2010

MM53250

Buppachart
บุปผาชาติ

Jium-on
เจียมอ่อน

Measuring Service Quality: Foreign customer expectation and perception toward hotel services: Hilton Hua Hin Resort & Spa case study
การวัดคุณภาพการบริการ: ความคาดหวังและการรับรู้งานบริการโรงแรมของชาวต่างชาติ

Athapol Ruangkanjanases,
Ph.D.

2010

MM53251

Chanida

ชนิดา

Panjasangwor- rakul
ปัญจสังวรกุล

Impact of JTEPA on Big Bike Business in Thailand
ผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างไทยและญี่ปุ่นที่มีต่อธุรกิจรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย

Assoc. Prof.
Pakpachong
Vadhanasindhu, D.B.A.

2010

MM53252

Chanita
ชนิฏา

Ulis
อุลิศ

The Study of Passengers' Perception toward the Re-Operation of International Flight at Don Muang Airport to Join in City-to-City Link Project in Northeast Asia
การศึกษาความคิดเห็นของผู้โดยสารเกี่ยวกับการเปิดบริการเที่ยวบินระหว่างประเทศที่สนามบินดอนเมืองเพื่อเชื่อมต่อโครงการซิตี้
ทูซิตี้ลิงค์ในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

Assoc. Prof.
Chenin Chen, D.B.A.

2010

MM53253

Chompoonoot
ชมพูนุช

Silcharoen
ศิลป์เจริญ

Factors Affecting Organizational Commitment of Employees in International Banks: A case of HSBC, Thailand
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความภักดีต่อองค์การของพนักงานในธนาคารต่างประเทศ : กรณีของธนาคารเอชเอสบีซี, ประเทศไทย

Assoc. Proc. Pachsiry Chompukum, D.B.A.

2010

MM53254

Davika
ดวิกา

Chongwattana
จงวัฒนา

Strategy for Tourism Authority of Thailand to promote Longstay in Thailand for Retired Foreigners
กลยุทธ์สำหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการพำนักระยะยาวในประเทศไทยของผู้เกษียณอายุชาวต่างชาติ

A.Sunthaya Kittikowit 

2010

MM53255

Duangporn
ดวงพร

Choktippattana
โชคทิพย์พัฒนา

A Business Plan to Import Coffee Beans from Laos to Thailand
แผนธุรกิจนำเข้าเมล็ดกาแฟจากประเทศลาวสู่ประเทศไทย

Assoc. Proc.
Somchanok
Passakornjaras, Ph.D.

2010

MM53256

Duangrat
ดวงรัตน์

Tanthanasirikul
ตันธนาศิริกุล

Thailand-Taiwan Free Trade Agreement: Opportunity and Challenges
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ไต้หวัน:โอกาสและความท้าทาย

Assoc. Proc. Chenin Chen, D.B.A.

2010

MM53257

Hathaikan
หทัยกานต์

Petchphiboon
เพชรไพบูลย์

The study of factors influencing Thai Teenager's Use of Smartphone in Comparison to American Teenagers
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในกลุ่มวัยรุ่นไทย เปรียบเทียบกับวัยรุ่นอเมริกัน

Dr.Thira Chavarnkul

 2010

MM53258

Inthuon
อินทุอร

Supachayanont
ศุภชยานนท์

Business Plan for Establishing Talk & Tour Thai language School
แผนธุรกิจสำหรับการจัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาไทยเชิงท่องเที่ยว

Assoc. Prof.
Pasu Decharin, Ph.D.

 2010

MM53259

Jiyakorn
จิยากร

Phanikodom
พนิโคดม

Effectiveness for Multinational Companies in Using Digital Marketing in Thailand
ประสิทธิผลสำหรับบริษัทต่างชาติในการใช้   ดิจิตัลมาร์เก็ตติ้งในประเทศไทย

Assoc. Prof.
Pasu Decharin, Ph.D.

2010

MM53260

Jutipun
จุติพันธ์

Pettrakul
เพ็ชรตระกูล

Business Plan for the Development of an English Unit Section for International Students
แผนธุรกิจเพื่อพัฒนางานแผนกภาษาอังกฤษเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติ

 Assoc. Prof.
Teerayout Wattanasupachoke

2010

MM53261

Kanokkarn
กนกกานต์

Choncharoen
ฉ่อนเจริญ

Measuring the influences between online and offline communication channel on tourist destination choice : A case study of foreign visitors to Thailand
การศึกษาอิทธิพลระหว่างสื่อดั้งเดิมและสื่ออินเตอร์เน็ตต่อการตัดสินใจเลือกจุดหมายทางปลายทางในการท่องเที่ยว: กรณีศึกษาของนักท่องเที่ยวต่างชาติในการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวประเทศไทย

Dr. Punthumadee  Katawandee

2010

MM53262

Kanokwan
กนกวรรณ

Rojjanawatchara
โรจนวัชระ

Marketing strategy for Johnnie Walker whisky to response to different customer buying motivation in Thailand Duty Free Shop
กลยุทธ์ทางการตลาดของเหล้าวิสกี้จอนนี่วอล์คเกอร์เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าต่างประเทศในร้านค้าปลอดอากร

Assoc. Proc. Chenin Chen, D.B.A.

2010

MM53263

Keowalee
เกวลี

Tipayamahing
ทิพยมหิงษ์

The study of International Tourists’ Perception of Restaurant Attributes when Selecting Restaurants and Customer Satisfaction: A Case Study of Casual Dining Restaurants in Bangkok
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกร้านอาหาร และความพึงพอใจ: กรณีศึกษาร้านอาหารระดับกลางในกรุงเทพมหานคร

Dr. Punthumadee Katawandee

2010

MM53264

Monsaji
มนศจี

Issarachaiyos
อิสสระชัยยศ

Feasibility study of exporting handicraft designed wooden photo frames to the United States
การศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งออกกรอบรูปไม้ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

Assoc. Prof. Pakpachong Vadhanasindhu,
D.B.A.

2010

MM53265

Narumon
นฤมล

Kittivararit
กิตติวรฤทธิ์

Difference of buying behavior in purchasing jewelry between Thai and Japanese consumers
ความแตกต่างของพฤติกรรมการซื้อจิวเวลรี่ระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น

Assoc. Prof.
Pasu Decharin, Ph.D.

2010

MM53266

Nate
เนตร

Pantumsinchai
พันธุมสินชัย

Potentiality of clean development mechanism project in Thailand
ศักยภาพของกลไกการพัฒนาที่สะอาดในประเทศไทย

Krisana Punayangkool, D.Eng

2010

MM53267

Nawakan
นวกานต์

Klaewkla
แก้วกล้า

Business strategies towards business success of new entry to contraction in Petrochemical and refinery market in Thailand
แผนกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดและการดำเนินธุรกิจ เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ ของบริษัทที่ปรึกษาและการจัดการโครงการที่จะเข้ามาให้บริการสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและโรงกลั่นในประเทศไทย

Dr.Thanai Charinsarn

2010

MM53268

Nipapat
นิภาภัทร

Sahawat
สหวัฒน์

Business plan to export Wood-Based Panel Board to India
แผนธุรกิจส่งออกแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติไปยังประเทศอินเดีย

Assoc. Prof. Pakpachong Vadhanasindhu

2010

MM53269

Pailin
ไพลิน

Watanaplin
วัฒนผลิน

Foreigner’s perception and influential factor in choosing Bumrungrad Hospital Medical Tourism Services
ทัศนคติและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชาวต่างชาติ

Assoc. Proc. Chenin Chen, D.B.A.

2010

MM53270

Pakinee
ภคินี

Pipatpoka
พิพัฒน์โภคา

Business Strategy of How Thailand Gems and Jewelry Industrial Estate (Gemopolis) can attract foreign investors
กลยุทธ์ทางธุรกิจในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้มาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับไทย (นิคมอัญธานี)

Assoc. Prof.
Somchanok Passakonjaras, Ph.D.

2010

MM53271

Panisara
ปณิสรา

Udomaksorn
อุดมอักษร

The strategic marketing plan for Dr’s Secret in South Korea
แผนการตลาดเชิงกลยุทธ์สำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ยี่ห้อดอกเตอร์ ซีเครท

Assoc. Prof. Teerayout Wattanasupachoke, Ph.D.

2010

MM53272

Panravee

พันระวี

Xoomsai Na Ayudhaya
ชุมสาย ณ อยุธยา

Thailand’s strategic export plan of antique replica
แผนกลยุทธ์เพื่อการส่งออกงานจำลองเฟอร์นิเจอร์โบราณจากประเทศไทย

Dr.Tanai Charinsarn

2010

MM53273

Pattraporn
พัสตราภรณ์

Akkrasinsub
อัครสินทรัพย์

Business plan for exporting air-conditioners to Saudi Arabia
การจัดทำแผนธุรกิจส่งออกเครื่องปรับอากาศไปประเทศซาอุดิอาระเบีย

Assoc. Prof. Chenin Chen, D.B.A.

2010

MM53274

Panyada
ปัญญดา

Sasikornwong
ศศิกรวงศ์

International tourists Satisfaction with boutique hotels in Thailand : A case study of boutique hotels in  Sukumvit, Bangkok
การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อโรงแรมประเภทบูติคในประเทศไทยในย่านสุขุมวิท กรุงเทพฯ

Dr. Punthumadee Katawandee

2010

MM53275

Paweena
ปวีณา

Vijitcharoenmuang
วิจิตรเจริญเมือง

Business plan for a new hotel in Chonburi

Assoc. Prof.
Pasu Decharin, Ph.D.

2010

MM53276

Pawin
พาวิน

Pettrakul
เพ็ชรตระกูล

Business plan for the Regal Pawin Resort and Spa
แผนธุรกิจสำหรับรีเกิ้ลพาวินรีสอร์ทแอนด์สปา

Dr. Punthumadee Katawandee

2010

MM53277

Phimolphan
พิมลพรรณ

Phumbundit
พุ่มบัณฑิตย์

Perception of Thai firms toward International Green Policies
มุมมองของภาคธุรกิจในประเทศไทยเกี่ยวกับนโยบายวิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ

Assoc. Prof.
Pasu Decharin, Ph.D.

2010

MM53278

Pimlada
พิมลดา

Srivipapattana
ศรีวิภาพัฒนา

Strategies for boosting hot Springs in Thailand to be the new International Tourist destination
กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนในประเทศไทยให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

A.Santhaya Kittikowit

2010

MM53279

Pimsai
พิมสาย

Noparak
นพรัก

A comparative study of cosmetic surgery business in Thailand and Korea in the context of medical tourism
การศึกษาเปรียบเทียบธุรกิจศัลกรรมในประเทศไทยและเกาหลีในแง่การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

Prof. Emeritus
Achara Chandrachai, Ph.D.

2010

MM53280

Ponlawat
พลวัต

Ukrit
อุกฤษฏ์

The study of competitive advantage of canned tuna industry between Japan and Thailand in Japanese market
การศึกษาความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องของไทยและญี่ปุ่นในตลาดญี่ปุ่น

Assoc. Prof. Chenin Chen, D.B.A.

2010

MM53281

Piyawan
ปิยวรรณ

Boonsin
บุญสินธ์

The Japanese tourists’ attitude toward travelling to Thailand after the political unrest
การศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยหลังเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง

Dr.Punthumadee Kaatawandee

2010

MM53282

Prathana

ปรารถนา

Chooboonbun
jong
ชูบุญบรรจง

Business plan: Exporting ornamental fish to United Arab Emirates
แผนธุรกิจส่งออกปลาสวยงามไปสหรัฐอาหรับอิมิเรต

Assoc. Prof.
Pasu Decharin, Ph.D.

2010

MM53283

Rachayuth
รัชยุตม์

Vinisbutr
วินิชบุตร

Toyota Recall Crisis in the United State : The case study of Toyota Thailand
การศึกษาวิกฤติการเรียกคืนรถยนต์โตโยต้าในสหรัฐ กรณีวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้กับบริษัทโตโยต้า ประเทศไทย

Athapol Ruangkavjanases, Ph.D.

2010

MM53284

Sayamol
ศยามล

Rattanasook
รัตนสุข

Marketing plan of international education agent in Bangkok
แผนการตลาดของตัวแทนการศึกษาระหว่างประเทศในกรุงเทพ

Siri-on Setamanit,
Ph.D.

2010

MM53285

Sineenard
สินีนาถ

Sripotongnak
ศรีโพธิ์ทองนาค

Expectation of foreign and Thai management level toward work performance of their Thai subordinates in petroleum leading company
ความคาดหวังของผู้บริหารชาวต่างชาติและชาวไทยที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาคนไทยในบริษัทชั้นนำ

Prof. Emeritus
Achara Chandrachai, Ph.D.

2010

MM53286

Suleeporn
ศุลีพร

Luengsirimongkol
เหลืองศิริมงคล

A comparative study of strategies employed by local company and MNC in Functional Drink Market
การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์ทางการตลาดของกาแฟเพื่อสุขภาพระหว่างบริษัทข้ามชาติและบริษัทในประเทศ

Assoc. Prof. Pasu Decharin, Ph.D.

2010

MM53287

Supot
สุพจน์

Chotitada
โชติธาดา

Business plan for market penetration of Dalmatiner (Germany) in Thailand and China’s markets 

Assoc. Prof. Teerayout Wattanasup, Ph.D.

2010

MM53288

Suwapa
สุวพา

Eamtabtim
เอี่ยมทับทิม

Business plan for exporting contemporary wooden furniture to Egypt
แผนธุรกิจเพื่อการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้รูปแบบร่วมสมัยสู่ประเทศอียิปต์

Prof. Emeritus
Achara Chandrachai, Ph.D.

2010

MM53289

Songphol
ทรงพล

Bausiri
บัวศิริ

Habitual facebook users and job satisfaction:
A comparative between Thai and                                            foreign users
กรณีศึกษาเปรียบเทียบการใช้เฟชบุ๊คเป็นนิสัยและความพึงพอใจในการทำงาน: ระหว่างผู้ใช้เฟชบุ๊คชาวไทยและชาวต่างชาติ

Asst. Prof. Chatpong Tangmanee, Ph.D.

2010

MM53290

Tachapan
ทัชพรรณ

Tarasansombut
ธรสารสมบัติ

Feasibility study of expanding to “Steel Housing Structure” business for export to Japan
กรณีศึกษาความเป็นไปได้ของการขยายธุรกิจสู่ “โครงสร้างบ้านจากเหล็ก” เพื่อการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น

Assoc. Prof. Chenin Chen, D.B.A.

2010

MM53291

Tanakorn
ธนกร

Amatakulchai
อมตกุลชัย

Marketing Strategy for TUF Canned Seafood in German Market
กลยุทธ์การตลาดเพื่ออาหารทะเลกระป๋องในตลาดยุโรป

Assoc. Prof. Chenin Chen, D.B.A.

2010

MM53292

Teerachai
ธีรชัย

Fukiatisuth
ฟูเกียรติสุทธิ์

Study of the Satisfaction of Foreign Golfers with Golf Tourism in Bangkok and Surrounding Provinces
การศึกษาถึงความพึงพอใจของนักกอล์ฟต่างชาติต่อสนามกอล์ฟในกรุงเทพและปริมณฑล

Dr.Punthumadee Katawandee

2010

MM53293

Teeradate
ธีระเดช

Yoomunkong
อยู่มั่นคง

A comparative study of factors influencing Thai and Japanese females' decision to purchase Korean cosmetic products: A case study of BB (Blemish Balm) Cream
การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้หญิงไทยและญี่ปุ่นในการเลือกซื้อเครื่องสำอางเกาหลี กรณีศึกษาของบีบีครีม

Assoc. Prof.
Somchanok Passakonjaras, Ph.D.

2010

MM53294

Thanyada
ธัญดา

Chanakulpinyo
ชนะกุลภิญโญ

Attitude toward online shopping: A transnational gender-based study
การศึกษาทัศนคติระหว่างเพศและเชื้อชาติต่อการซื้อสินค้าและบริการผ่านออนไลน์

Asst. Prof. Chatpong Tangmanee, Ph.D.

2010

MM53295

Thiprat
ทิพย์รัตน์

 

Jitkaew
จิตต์แก้ว

A study of how to manage Thai Gen Y from the perspective of Thai and foreign managers
การศึกษาการจัดการกลุ่มยุคเจนวายจากมุมของผู้บริหารไทยและต่างชาติ

Assoc. Prof. Pasu Decharin, Ph.D.

2010

MM53296

Thitinun

ฐิตินันท์

Thanaditwora
kun
ธนดิศวรกุล

Expatriate’s attitude toward Thai working style: Different perspective from different nationality
ทัศนคติของพนักงานชาวต่างชาติที่มีต่อการทำงานของผู้ร่วมงานชาวไทย: ต่างชาติต่างมุมมอง

Assoc. Prof. Pasu Decharin, Ph.D.

2010

MM53297

Thitiporn
ฐิติภรณ์

Summahawong
ซุ้มมหาวงศ์

Business Plan for Boutique Biker Themed Hotel in Phuket
แผนธุรกิจโรงแรมบูทิคในจังหวัดภูเก็ตสำหรับผู้นิยมมอเตอร์ไซค์

Assoc. Prof. Pakpachong Vadhnasindhu

2010

MM53298

Thorphad

ทอปัด

Tungngam
vithayakul
ตั้งงามวิทยกุล

A study on factors influencing foreign tourists' purchasing decision towards polyresin souvenirs
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการซื้อของที่ระลึกที่ทำจาก   โพลีเรซิ่น

Assoc. Prof. Pasu Decharin, Ph.D.

2010

MM53299

Tunyaporn
ธัญญพร

Tuntanapornchai
ธันธนาพรชัย

A study of customer satisfaction toward services of Suvarnbhumi Airport
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Assoc. Prof. Chenin Chen, D.B.A.

2010

MM53300

Tittiya
ทิตติยา

Leeraiwin
ลีไรวินท์

Feasibility Study of Exporting Natural Cosmetic to Vietnam
การศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งออกเครื่องสำอางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติไปประเทศเวียดนาม

Assoc. Prof.
Pakpachong
Vadhanasindhu, D.B.A.

2010

MM53301

Waranchai
วรัญชัย

Sooksiri
สุขศิริ

The Influential Factors of Job Satisfaction: A Case Study of Supply Chain Department Employees in a Multinational Chemical Distributor Company
ปัจจัยที่มีผลกับความพึงพอใจในการทำงาน: ผลการศึกษาจากพนักงานในแผนกห่วงโซ่อุปทานของบริษัทกระจายสินค้าเคมีภัณฑ์ข้ามชาติ

Assoc. Prof. Pachsiry Chompukum, Ph.D.

2010

MM53302

Weerachai
วีระชัย

Marvin
มาร์วิน

A business plan for Thai vacuum freeze-dried brand "Green Summer" entering Chinese market
แผนธุรกิจเพื่อการนำผลไม้อบสูญญากาศแช่แข็งแห้งยี่ห้อ “กรีนซัมเมอร์” เข้าสู่ตลาดจีน

Assoc. Prof.
Somchanok Passakonjaras, Ph.D.

2010

MM53303

Wiroon
วิรุฬห์

Puttisawong
พุทธิสาวงศ์

A Study of Foreigner's Shopping Behavior and Satisfaction toward Chatuchak Weekend Market
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคชาวต่างชาติและความพึงพอใจที่มีต่อตลาดนัดสวนจตุจักร

Assoc. Prof. Chenin Chen, D.B.A.

2010

MM53304

Worawan
วรวรรณ

Sirinantapiwat
ศิรินันทาภิวัฒน์

Customer Satisfaction of International Tourists with Traditional Thai massage Service at Wat Po
ความพึงพอใจของลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ให้บริการนวดวัดโพธิ์

Dr. Punthumadee Katawandee

2010

MM53305

Wantakan
วันทกานต์

Srisakwichai
ศรีศักดิ์วิชัย

The comparison study of food consump- tion behavior of working people in Bangkok and Singapore
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มคนทำงานในกรุงเทพและสิงคโปร์

Assoc. Prof.
Somchanok Passakonjaras, Ph.D.

2010

           
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2218-5725 - 6 คุณอรชร โอทองคำ และ คุณสุทัศน์ ทองศรี, E-mail:suthat@acc.chula.ac.th,Orachorn@acc.chula.ac.th
Update : August, 24,2011Site Meter